Flash


To submit expenditure onlineplease click here
ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഒരുപരിശീലനവും സെമിനാറും 2017 ആഗസ്ത് 18 10 മണി മുതൽ കണ്ണൂർ സയൻസ്പാർക്കിൽ വെച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ യു പി /ഹൈസ്‌കൂൾ ൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകനെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്
ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 22-7-2017 ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്‌
ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല KFC 44 ഫോം Forms and proforma എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

January 30, 2016

അദ്ധ്യാപക പാക്കേജ്
അദ്ധ്യാപക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 29-1-2016 ലെ  ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

ഉത്സവ ബത്ത
2015-16 വർഷത്തിൽ സ്കൂളിലെ പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഉത്സവബത്തയിനത്തിൽ 1110/- അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത തുക പിൻ വലിച്ച് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും അക്വിറ്റൻസ് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്‌. കൂടാതെ 2016 ജനുവരി മാസത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോടൊപ്പം പ്രസ്തുത തുക പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്‌.

  

January 24, 2016

അറിയിപ്പ്
26-1-2016 ന്‌ റിപ്പബ്ളിക് ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.അന്നേ ദിവസം എല്ലാ അദ്ധ്യാപക -അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരും  നിർബന്ധമായും ഹാജരാകേണ്ടതാണ്‌.

January 23, 2016

മുന്നേറ്റം 2015-16
ജില്ലയിലെ 2 മുതൽ 7 വരെ ക്ളാസ്സുകളിൽ നടന്നുവരുന്ന മുന്നേറ്റം 2015-16 പരിപാടിയുടെ അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ 27-1-2016 ന്‌ നടത്തേണ്ടതാണ്‌. അതിനുള്ള വിലയിരുത്തൽ സാമഗ്രികൾ  ബി.ആർ.സിയിൽ നിന്നും 25-1-2016 ന്‌ ഉച്ചക്ക് ശേഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌.ആയത് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്‌.പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിംഗ്
കണ്ണൂർ, തലശേരി , തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലെ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക്  പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ളറേഷന്‌ വേണ്ടിയുള്ള  ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിംഗ് 28/01/2016 മുതൽ 04-02-2016 വരെ (6 ദിവസത്തേക്ക്)  ഐടി സ്കൂൾ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് സെന്ററിൽ (മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ , കണ്ണുർ) വെച്ച് നടക്കുന്നു . പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഗവ / എയിഡഡ് പ്രൈമറി അധ്യാപകരും പ്രസ്തുത ട്രയിനിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്‌

January 22, 2016

അറിയിപ്പ്


അറിയിപ്പ്
ഇരിട്ടി    ഉപജില്ലയിലെ    കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ    ഒരു    യോഗം 
25-1-2016 തിങ്കളാഴ്ച 2.30 ന്‌ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേരുന്നതാണ്‌.

January 21, 2016

ഇനിയും uid /eid  ലഭ്യമകാത്തകുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ 27-01-2016 ന് മുൻപായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  Proforma യിൽ നല്കേണ്ടതാണ് .
 സ്കുളിന്റെ പേര് 
------------------------------------------------------------------------------------
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് || Admission No ||Class || Caste || കാരണം ||
------------------------------------------------------------------------------------

ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ്
2016 ലെ  ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക
പേ ഫിക്സേഷൻ  സോഫ്റ്റ് വെയറിനായി  ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക . ഹെൽപ്പ് ഫയലിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. കടപ്പാട്: ശ്രീ.സഫീക്ക്.എം.പി
                                             Email : saffeeq@gmail.com

January 20, 2016

അറിയിപ്പ്
ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴി നിയമനം നല്കുന്നതിന്‌ അർഹരായവരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി 31-5-2016 ന്‌ 50 വയസ്സ് തികയുന്ന ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യപകരിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ടഫോറത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് 2 കോപ്പി സേവനപുസ്തകം സഹിതം23-1-2016 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.January 18, 2016

January 13, 2016

അറിയിപ്പ് 
12-1-2016 ലെ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ  വിവരങ്ങൾ
16-1-2016 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌

 പ്രൊഫോർമ
1)സ്കൂളിന്റെ പേര്‌ :
2)ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം :
3)പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം :
4)അവധിയെടുത്തവരുടെ എണ്ണം:
5)ഹാജരായവരുടെ എണ്ണം:
6) പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ  പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? :


                                                                                                                                                  പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഒപ്പ്
സ്ഥലം :
തിയതി :


January 11, 2016

January 08, 2016


പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15
2014-15 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ , പ്രൊഫോർമ അടിയന്തിരമായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌

January 07, 2016


അറിയിപ്പ്
2016-17 വർഷത്തെ, വാർഷിക പദ്ധതിയും  ബജറ്റ്  നിർമാണവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്  സബ്ജില്ലയിലെ  പ്രൈമറി , അപ്പർ പ്രൈമറി ,ഹൈസ്കൂൾ  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്ക് 11.01.2016 തിങ്കളാഴ്ച്ച  രാവിലെ  10 മണി മുതൽ എ .ഇ .ഒ   കോണ്‍ഫറൻസ്  ഹാളിൽ  വെച്ച് പരിശീലനം നല്കുന്നതാണ്‌. എല്ലാ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.

January 06, 2016

2014-15. വർഷത്തെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ  കുട്ടികളുടെ  വിവരങ്ങൾ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫൊർമയിൽ 11.01.2016. നു  5. മണിക്ക്  മുൻ പായി  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name of school || No of children  Dropped out || Reason for drop out ||  SC| | ST || OBC || remarks
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
പാഠപുസ്തകം - ഇൻഡന്റ്
2016-17 വർഷത്തേക്കാവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡന്റ് 8-1-2016 നുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. ലിങ്കിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
പാഠപുസ്തക ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിശദമായ സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ ഇൻഡന്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന   നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.

സൊസൈറ്റികളുടെ പട്ടിക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.