Flash


To submit expenditure onlineplease click here
ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഒരുപരിശീലനവും സെമിനാറും 2017 ആഗസ്ത് 18 10 മണി മുതൽ കണ്ണൂർ സയൻസ്പാർക്കിൽ വെച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ യു പി /ഹൈസ്‌കൂൾ ൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകനെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്
ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 22-7-2017 ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്‌
ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല KFC 44 ഫോം Forms and proforma എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

November 29, 2015

November 27, 2015

November 25, 2015

അറിയിപ്പ്
ഇരിട്ടി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകളിൽ 2015-16 വർഷത്തിൽ വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ 30-11-2015 നു മുമ്പായി  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.വൈകി പെൻഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് വഴി പെൻഷൻ വൈകിയാൽ ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

ഇരിട്ടി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം
പി.ഡി.എഫ് ഫയലിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുകNovember 21, 2015

കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ നിർമ്മാണം
2015-16 വർഷത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‌ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ പുതുതായി കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ 25-11-2015 നുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌
  2014-15 വർഷത്തിൽ പാചകപ്പുര നിർമ്മാണത്തിനും നവീകരണത്തിനും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല
നിബന്ധനകൾ
1)പ്ലിന്ത് ഏരിയ അനുസരിച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം
2)കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായിട്ടിരിക്കണം.
3)2014-15 വർഷത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളും ആർ.എം.എസ്.എ സ്കൂളുകളും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല
4)അടുക്കള നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതല്ല

കാറ്റഗറി
കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
പ്ലിന്ത് ഏരിയ
അനുവദനീയമായ തുക
                 1
1-100
20.മീ
5ലക്ഷം
                 2
101-200
24.മീ
6ലക്ഷം
                 3
201-300
28.മീ
7ലക്ഷം
                 4
301 നു മുകളിൽ
32.മീ
8ലക്ഷം

November 18, 2015

നോട്ടീസ്
ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും നല്കുന്ന ഹോണറേറിയം(മാനേജർ/പി.ടി.എ നല്കുന്ന) സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി, അദ്ധ്യാപകരുടേയും ആയമാരുടേയും ഹാജർ പട്ടിക,അക്വിറ്റൻസ് എന്നിവ സഹിതം 19-11-2015 ന്‌ 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌.
                           പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

അറിയിപ്പ്
2015-16 വർഷത്തെ രണ്ടാം വോള്യം ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌  വിതരണം കെ.ബി.പി.എസ്‌ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.വിതരണം ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്കുകൾ സ്കൂളുകൾക്ക്‌ വിതരണം ചെയ്തതിനുശേഷം ബാക്കി വന്ന ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്കുകൾ 17-11-2015 ന്‌ എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു..എന്നാൽ പല സ്കൂളുകളും ബാക്കി വന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു കാണുന്നില്ല..ആയതിനാൽ സൊസൈറ്റികളിലും സ്കൂളുകളിലും ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ 19-11-2015 നുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.1 മുതൽ 8 വരെ ക്ളാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ  വിവരവും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്‌.മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ലഭിച്ച സ്കൂളുകൾ കംപ്ളീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 19-11-15 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌.


അപ്പീൽ ഹിയറിംഗ്
ഇരിട്ടി സബ്ജില്ലാ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അപ്പീൽ ഹിയറിംഗ് 24-11-2015 ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്‌. ബന്ധപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
സ്കോർഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ആയത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.

November 17, 2015

സബ്ജില്ലാതല സ്കൂൾ കായികമേള
2015 നവംബർ 19,20,21 തിയതികളിൽ ഇരിട്ടി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സബ്ജില്ലാതല സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ഇവന്റ്സിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

November 16, 2015

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ 2013-14, 2014-15 വര്‍ഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊര്‍മ 18/11/2015 നകം ഓഫീസില്‍ നല്കെണ്ടതാണ്


November 13, 2015

നാഷണല്‍ സേവിങ്സ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ല മാസവും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൊര്‍മാറ്റില്‍ ആഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി സെക്ഷന്‍ ക്ളാര്‍ക്കിനെ സമീപിക്കുകNATIONAL SAVINGS SCHEME 2015-16
PROGRESS REPORT FOR THE MONTH OF.......................
Name of School :
Sl. No.
Name of Scheme
Amount
deposited during the month
Progressive
 Total
1
Post Office RD (Pay Roll Savings Scheme)


2
Post Office SB Account


3
Post Office Time Deposit 1/2/3/5 years


4
Kissan Vikas Pathra
(Amount dobled for 100 months)


5
National Savings Certificate (5 years) VIII issue


6
Public Provident Fund


7
Sukanya Samrudhi for Girls
(Minimum 1000, Maximum 1,50,000


8
Monthly Income Scheme


910
Total


Place :


Date   :
Signature of HM


November 12, 2015


അറിയിപ്പ്
1-10-2015 ന്‌ നടന്ന വയോജന ദിനാചരണത്തിന്റെ  വിശദമായ  റിപ്പോർട്ട് , പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം എന്നിവ 16-11-2015 നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.

November 11, 2015

   2015 നവംബര്‍ 11, 12 തീയതികളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ഛിരുന്ന കണ്ണുര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്ക്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം 2015-16, നവബര്‍ 12, 13 തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. മേളയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 11.11.2015 ബുധനാഴ്ച തലശ്ശേരി ബി ഇ എം പി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കും

November 10, 2015

പജില്ലാതല NuMATS പരീക്ഷ 2015 നവംബര്‍ 21 ന് ശനിയാഴ്ച 10 മണി മുതല്‍ 1 മണി വരെ  ജി യു പി വിളക്കോടില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കുട്ടികള്‍ അന്നേ ദിവസം 9 മണിക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തി രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്

November 09, 2015

കലോൽസവ ഫണ്ട്
2015-16 വർഷത്തെ കലോത്സവ ഫണ്ട്  ഇനിയും അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ ആയത് 11-11-2015 നുള്ളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. ജില്ലാ വിഹിതം അടിയന്തിരമായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും കാലതാമസം വരുത്തരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

സർക്കുലർ
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ


ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള
 ഐ.ടി മേള സമയക്രമം

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഐ.ടി മേളയുടെ സമയക്രമത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

November 05, 2015

സർക്കുലർ
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലപ്സം ഗ്രാന്റ്-ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാ എൻ ട്രി നടത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിമാർക്ക് ഉള്ള വിശദമായ  നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള മത്സരക്രമം
എൽ.പി വിഭാഗം മത്സരം- ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് - 11-11-2015 ബുധനാഴ്ച
യു.പി വിഭാഗം മത്സരം-ബി.ഇ.എം.പി.എച്ച്.എസ് -11-11-2015 ബുധനാഴ്ച
ഹൈസ്കൂൾ/ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം മത്സരം-സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തലശേരി- 12-11-2015 വ്യാഴാഴ്ച

ക്വിസ്സ് മത്സരം , ടാലന്റ് സേർച്ച് പരീക്ഷ എന്നിവ 12-11-2015 ന്‌ തലശേരി ബി.ഇ.എം.പി.എച്ച്.എസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്‌