Flash


To submit expenditure onlineplease click here
ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഒരുപരിശീലനവും സെമിനാറും 2017 ആഗസ്ത് 18 10 മണി മുതൽ കണ്ണൂർ സയൻസ്പാർക്കിൽ വെച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ യു പി /ഹൈസ്‌കൂൾ ൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകനെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്
ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 22-7-2017 ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്‌
ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല KFC 44 ഫോം Forms and proforma എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

April 29, 2015

പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകര്‍,പ്രൈമറി വിഭാഗം ഉള്‍പെടുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ ഒരു യോഗം 5-5-2015 ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 2 മണിക്ക് എ ഇ ഒ ആഫിസില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നു എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ക്രിത്യ സമയത്തു പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്  എന്നു എ ഇ ഒ അറിയിക്കുന്നു.

അജണ്ട:     1.അധ്യാപക പരിശീലനം
                   2.സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം
                   3.ക്ലാസ്സ് കയറ്റം
                   4.വിടുതല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
                   5. മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍

യാത്രയയപ്പ്

ദീര്‍ഘകാലം ഇരിട്ടി എ ഇ ഒ ആഫിസില്‍ സീനിയര്‍ സുപ്രണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ സി പി പത്മരാജ് തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല അഫീസറുടെ പി എ ആയി സ്ഥല മാറ്റം ലഭിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നതൊടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനു 5-5-2015 നു 3 മണിക്ക് സമുചിതമായ യാത്രയയപ്പ്  എ ഇ ഒ ആഫീസില്‍ വെച്ച് നല്‍കുന്നു.തദവസരത്തില്‍ എല്ലാവരുടെയും  സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണണമെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ ഫോറം സെക്രട്ടറി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

April 27, 2015

April 23, 2015


Adnbn¸v--

Ah[n¡me ]cnioe\¯n ]s¦Spt¡ണ്ട A[ym]IcpsS ¢mÊv hnhc§Ä/hnjbw 24.04.2015 \v G.C.H Hm^okn sh¨v \S¯p¶ slUvamÌÀamcpsS tbmK¯n sImണ്ടുhtc­ണ്ടXmsW¶v Ccn«n t»m¡v t{]m{Kmw Hm^okÀ Adnbn¡p¶p.
വളരെ അടിയന്തിരം
സമ്പൂർണ്ണ
സമ്പൂർണ്ണയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ക്യത്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അവസാന തിയതി 30-4-2015.

April 20, 2015

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15
ധനവിനിയോഗപത്രം
2014-15 വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 28-4-2015 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ധനവിനിയോഗപത്രത്തിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പ്രൊഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിനൽകേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

April 17, 2015

അറിയിപ്പ് 
2015 മാർച്ച് , ഏപ്രിൽ , മെയ് മാസങ്ങളിൽ വിരമിക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ  സ്കൂളുകളിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഡിറ്റ് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് . ടി സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് .മാർച്ച് , ഏപ്രിൽ , മെയ് മാസങ്ങളിൽ വിരമിച്ച/വിരമിക്കുന്ന കീഴ് ജീവനക്കാരുടെ എൽ.പി.സി ,എൻ.എൽ.സി/എൽ.സി ,എൻ.ഇ.സി എന്നിവ വിരമിച്ചതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം  തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

April 13, 2015

അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടി
ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയിലെ എൽ.പി വിഭാഗം  അദ്ധ്യാപകർക്കായി ത്രിദിന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം 22-4-2015 മുതൽ 24-4-2015 വരെ ഇരിട്ടി ബി.ആർ.സിയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും 18-4-2015 നുള്ളിൽ പേര് ,മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ സഹിതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

                       ആദ്യ ബാച്ചിനുള്ള പരിശീലനം :22-4-2015 മുതൽ 24-4-2015 വരെ 

പഠനം രസകരമാക്കാം
ഇരിട്ടി ബി.ആർ.സിയുടെ  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം' എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൽ.പി.സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഏകദിന ചിത്രരചനാ പരിശീലനം നൽകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള അദ്ധ്യാപകർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഒന്നാമത്തെ ബാച്ച്
പങ്കെടുക്കേണ്ട പഞ്ചായത്തുകൾ :ആറളം , അയ്യങ്കുന്ന് ,പായം ,തില്ലങ്കേരി,കീഴൂർ ചാവശ്ശേരി ,മുഴക്കുന്ന് 
സ്ഥലം : ജി.യു.പി.എസ് ഉളിയിൽ 
തിയതി :18-4-2015
സമയം :രാവിലെ 10 മുതൽ

രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച്
പങ്കെടുക്കേണ്ട പഞ്ചായത്തുകൾ :കണിച്ചാർ ,കേളകം , കൊട്ടിയൂർ ,പേരാവൂർ 
സ്ഥലം : ഡോ.പൽപ്പു മെമ്മോറിയൽ യു.പി.സ്കൂൾ , കണിച്ചാർ
തിയതി : 28-4-2015
സമയം : രാവിലെ 10 മുതൽ
ഏകദിന പരിശീലനം
ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം  21-4-2015 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

April 08, 2015


വളരെ അടിയന്തിരം

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15

വാർഷിക പരിശോധന

2014-15 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ വാർഷിക പരിശോധന 20-4-2015 മുതൽ ഇരിട്ടി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധപെട്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും 16-4-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
                                                  ഉപജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ

                                                                     ഇരിട്ടി

April 06, 2015

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15
2014-15 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവുമായി ബന്ധപെട്ട് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.