Flash


To submit expenditure onlineplease click here
ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഒരുപരിശീലനവും സെമിനാറും 2017 ആഗസ്ത് 18 10 മണി മുതൽ കണ്ണൂർ സയൻസ്പാർക്കിൽ വെച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ യു പി /ഹൈസ്‌കൂൾ ൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകനെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്
ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 22-7-2017 ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്‌
ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല KFC 44 ഫോം Forms and proforma എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

July 31, 2014

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് 2014-15
താഴെ പറയുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻസ്പയർ അവാർഡുമായി ബന്ധപെട്ട ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുതുത സ്കൂളുകൾ 1-8-2014 ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി,നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

July 30, 2014

ക്ളസ്റ്റർ ട്രയിനിംഗ്
2-8-2014ലെ ക്ളസ്റ്റർ ട്രയിനിംഗ് - ട്രയിനിംഗ് സെന്ററുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

July 25, 2014


ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ റഗുലേഷൻ ആക്ട്

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിലവാര നിയമത്തിലെ  ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക്ചെയ്യുക .പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അടിയന്തിരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നിർദ്ദേശങ്ങൾ
1.അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
2.പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ  മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. 
3.സ്കൂളിൽ ഉപയോഗി ക്കുന്ന വെള്ളം അംഗീക്യത ലാബുകളിൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്  അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്. (കണ്ണൂർ ,താണയിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്)
4. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 100/- രൂപാ നിരക്കിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് 500/- രൂപ അടച്ചതിന്റെ ചലാൻ (ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് :0210-04-800-97-02  Purpose : Registration Fee for FSS Act 2006 )
5. അപേക്ഷയിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ ഫോട്ടോ പതിക്കേണ്ട താണ്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട താണ്.

6. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ , പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധനാ റിപോർട്ട് ,ചലാൻ എന്നിവ സഹിതം അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സമീപിക്കേണ്ട താണ്. 

July 23, 2014

സംയോജിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി (IED & IEDSS) 2014-15
2014-15 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി , പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന  റിന്യൂവൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ ജൂലൈ 31നകം ഉപജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ ണ്. പ്രൊഫോർമയോടൊപ്പം ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപെടുത്തിയ പകർപ്പും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
            മുൻവർഷത്തിൽ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.റിന്യൂവൽ ലിസ്റ്റ്  , ഫ്രെഷ് ലിസ്റ്റ് 

July 20, 2014

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് 2014-15

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് മേള 2014 ആഗസ്ത് 16 ന് ചൊവ്വ 

എച്ച്.എസ്.എസിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.രജിസ്ട്രേഷൻ 

രാവിലെ 9 മണി മുതൽ.

ഇതുമായി ബന്ധപെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)പ്രൊജക്ടുകളുടെ നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക.50% എങ്കിലും 

ധനവിനിയോഗം  ഉണ്ടായിരിക്കണം

വിഷയം :

          Main : Science & Society

          Sub Theme : Soil , Water , Energy

          Maths : Maths in Day to day  Life

മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന 15% കുട്ടികളെ സംസ്ഥാന 

തലത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.


ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളേയും 

മേളയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

July 14, 2014

സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15
മുസ്ലീം/നാടാർ/ആംഗ്ളോ ഇന്ത്യൻ/മറ്റു പിന്നാക്ക, ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് / എൽ.എസ്.എസ് / യു.എസ്.എസ് / നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15 സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി സർക്കുലർ കാണുക.സ്കൂൾ തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ ശുപാർശ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ശേഷം 25-7-2014 നുള്ളിൽ ഉപജിലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

July 11, 2014

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
വിവരാവകാശ നിയമം 2005 സെക്ഷൻ 4 അനുശാസിക്കുന്നത നുസരിച്ച് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി , ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഒരു കോപ്പി ഉടൻ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാവശ്യപെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ,നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. 

July 10, 2014

അറിയിപ്പ് 
2013-14 വർഷത്തെ മികച്ച പി.ടി.എ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതി ലേക്കായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.അപേക്ഷ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15-7-2014 വൈകുന്നേരം 5 മണി.വിശദവിവരങ്ങൾ ക്കായി സർക്കുലർ കാണുക.അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
അറിയിപ്പ് 
15-7-2014 നുള്ളിൽ  പ്രവ്യത്തി പരിചയ ക്ളബ്ബിന്റെ സ്കൂൾതല കൺവീനറെ തെരെഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിവരം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
അറിയിപ്പ് 
തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ സംസ്ക്യതം അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 11-7-2014 വെള്ളിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് കൂത്തുപറമ്പ് ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരുന്നതാണ്.തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ക്യതം അദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
അറിയിപ്പ് 
2014-15 വർഷത്തെ സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾ 11-7-2014ന്  3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ട താണ്. 

വേദി : ഇരിട്ടി തന്തോട് വയൽ 
തിയതി : 14-7-2014 രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 
NB: 1)ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എലിജിബിലിറ്റി        
           സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
       2)ജേഴ്സി , ഷോർട്സ് , ബൂട്ട്സ്  എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്.
       3)ടീം മാനേജരായി അതാത് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർ തന്നെ                വരേണ്ടതാണ്.
വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക : 
സെക്രട്ടറി-9400845475

July 09, 2014

അത്ലറ്റിക് ഫണ്ട്/കലോത്സവ ഫണ്ട് 2014-15
2014-15 വർഷത്തെ കലോത്സവ ഫണ്ട് , അത്ലറ്റിക് ഫണ്ട് എന്നിവ   ജൂലൈ 20നുള്ളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

July 08, 2014

വിവരശേഖരണം 
1-7-2015 മുതൽ 30-6-2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടേയും മറ്റ്  ജീവനക്കാരുടേയും വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി 15-7-2014നു മുമ്പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

വിവരശേഖരണംക്രമ നമ്പർ


വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്പേര്തസ്തികവിഷയംജനനത്തിയതിവിരമിക്കൽ തിയതിറിമാർക്ക്സ്July 07, 2014

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2014-15 വർഷത്തെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി സർക്കുലർ കാണുക. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും, യോഗ്യതാ സർട്ടിഫികറ്റിന്റെ ശരിപകർപ്പും ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും  സഹിതം 18-7-2014 നുള്ളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തസ്തിക നിർണ്ണയം2014-15 - സമ്പൂർണ്ണ പ്രിന്റൗട്ട് 
ഇരിട്ടി ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരും 'സമ്പൂർണ്ണ' യിൽ നിന്നും ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച പ്രിന്റൗട്ട്  എടുത്ത് 10-7-2014 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ കാണുക.സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുന്നതിനായി ,കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ജൂലൈ 9 ആണ്. ആയതിനാൽ അന്ന് തന്നെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ . ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 2014-15
സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.റിന്യൂവൽ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല. സമയക്രമം

July 06, 2014

പാഠപുസ്തക വിതരണം 
സർക്കാർ/എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ജില്ലാ പാഠപുസ്തക വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ (ഗവ ടി.ടി.ഐ വുമൺ കണ്ണൂർ)നിന്നും ഈ മാസം 15 വരെ വിതരണം നടത്തുന്നതാണെന്ന് സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു. ഫോൺ നമ്പർ :9447843680

July 04, 2014

ക്ളബ്ബ് കൺവീനർമാരുടെ യോഗം - സമയക്രമം 

വേദി : ഇരിട്ടി ബി.ആർ.സി

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി  -   9-7-2014 ന് 10.30 മണിക്ക് 
മാത് സ്  ക്ളബ്ബ്                             -   9-7-2014 ന്  2 മണിക്ക് 
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ളബ്ബ്                  -  10-7-2014 ന് 2 മണിക്ക്
സയൻസ് ക്ളബ്ബ്                           -  10-7-2014 ന് 3 മണിക്ക് 
എല്ലാ സ്കൂൾതല ക്ളബ്ബ് കൺവീനർമാരും ക്യത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിചേരേണ്ടതാണ്.

July 02, 2014

വിവരശേഖരണം 
1-1-2014 മുതൽ 31-7-2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടേയും അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടേയും വിവരങ്ങൾ  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ 5-7-2014നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക ദൂതൻ മുഖേന എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രൊഫോർമക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.    പ്രൊഫോർമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം  പ്രിന്റ് എടുക്കുക.
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോമുകളുടെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് , കെ2 രജിസ്റ്റർ - പേജ് 1 , പേജ് 2 ,എൻ.എം.പി-1 .