Flash

To submit expenditure onlineplease click here
ധനവിനിയോഗപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ KFC 44 മാതൃകയിലിലുള്ള ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ളവ സ്വീകാര്യമല്ല KFC 44 ഫോം Forms and proforma എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
2017-18 വർഷത്തെ തസ്‌തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ 20-6-2017 ലെ എച്ച്(2 )/ 34017/2017/ഡി .പി .ഐ നമ്പർ സർക്കുലർ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രസ്തുത സർക്കുലർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശ്ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്‌

June 22, 2017

ഗവഃ  സ്കൂൾ എ പി എൽ ബോയ്‌സ്  സൗജന്യ യൂണിഫോം 

2017 -1 8  വർഷത്തെ ഗവഃ  സ്കൂൾ എ പി എൽ ബോയ്‌സ്  സൗജന്യ യൂണിഫോം തുക അതാതു പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എത്രയും പെട്ടന്ന് തുക പിൻവലിച്ചു യൂണിഫോമായോ പണമായോ  വിതരണം ചെയ്തു അക്വിറ്റൻസും ധനവിനിയോഗ പാത്രവും 2 8 -06 -2017  നു  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
വളരെ അടിയന്തിരം 

 2016 -17  വർഷത്തിൽ  IED  സ്കോളർഷിപ് തുക അതാതു കുട്ടികളുടെ  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു  ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും അർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്  ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ് . ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക്  തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ  വിവരം 2  ദിവസത്തിനകം ഈ  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . കാലതാമസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

June 21, 2017

സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ചൊല്ലേണ്ട ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യുനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക്  സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  അവസാന തിയ്യതി   താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 
ഫ്രഷ്    -31 -0 8 -2017 
റിന്യുവൽ  - 31 -07 -2017
തസ്‌തിക നിർണ്ണയം -യു.ഐ.ഡി ലിസ്റ്റ് 
2017-18 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 20-6-2017 ലെ  എച്ച്(2 )/ 34017/2017/ഡി .പി .  നമ്പർ സർക്കുലറിലെ പാരാ 11 ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും , ഓരോ ക്‌ളാസ് ഡിവിഷനിലെയും കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി യുടെ എ 4 ഷീറ്റിലുള്ള  പകർപ്പിൽ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ചുവന്ന മഷിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ,ക്‌ളാസ് നമ്പറിന്റെ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി, ആ ക്‌ളാസ്സിൽ  യു.ഐ.ഡി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ക്‌ളാസ് ടീച്ചറുടെ ഡിക്ളറേഷനും ചേർത്ത് ബയൻറ് ചെയ്‌ത്‌ അതാത് ക്‌ളാസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .ഓരോ പകർപ്പും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് 
വളരെ അടിയന്തിരം IED  സ്‌കോളർഷിപ് 

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡിറക്ടർക്കു IED  റിന്യുവൽ  ലിസ്റ്റ്  23  -06 -2017  നു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ 22 -06 -2017  നു 5  മണിക്ക് മുമ്പായി IED  റിന്യുവൽ  ലിസ്ത്  സമർപ്പിക്കാത്ത  എല്ലാ സ്കൂളുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഏതെങ്കിലും  കുട്ടികൾക്ക് തുക ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ മാത്രമായിരിക്കും അതിനുത്തരവാദി  എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു 
തസ്‌തിക നിർണ്ണയ പ്രൊപ്പോസൽ 
2017-18 വർഷത്തെ തസ്‌തിക നിർണ്ണയ പ്രൊപ്പോസലിനോടൊപ്പം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
1)തസ്‌തിക നിർണ്ണയ പ്രൊപ്പോസൽ -1 കോപ്പി 
2)സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്‌കെച്ച് പ്ലാൻ -1 കോപ്പി - Pre KER , Post KER കെട്ടിടങ്ങൾ തരം  തിരിച്ച് അവയുടെ ക്യത്യമായ അളവും ക്‌ളാസ്സ്‌ മുറികളുടെ എണ്ണവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം .റൂമുകൾ ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
3)2017-18 വർഷത്തെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് -കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണവും ക്യത്യമായ അളവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അല്ലാത്തവ തിരിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കും .
4)സ്റ്റാഫ്‌ ലിസ്റ്റ് -എച്ച്.എം , യു.പി.എസ് .എ  ,എൽ.പി.എസ് .എ ,ഭാഷാദ്ധ്യാപകർ ,ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ,പി.ടി .സി.എം  എന്നിങ്ങനെ തസ്‌തിക തിരിച്ചുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് .
5)ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തെ അംഗസംഖ്യ - പ്രിൻറൗട്ട് 
6)കുട്ടികളുടെ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക (സംമ്പുർണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തത്) -ഗവ: സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും ക്‌ളാസ് ടീച്ചറും ഒപ്പിടേണ്ടതാണ് .എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനും ക്‌ളാസ് ടീച്ചറും മാനേജരും ഒപ്പിടേണ്ടതാണ് .ഏതെങ്കിലും ക്‌ളാസിൽ യു.ഐ.ഡി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കുട്ടികളുടെ പേര്, അഡ്‌മിഷൻ  നമ്പർ, ക്‌ളാസ്,ഡിവിഷൻ,ജനനത്തിയതി ,രക്ഷിതാവിന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എ 4  ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി , "മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ   പ്രസ്തുത ക്‌ളാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നും ,ടി കുട്ടികളെ  തസ്‌തിക നിര്ണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു  വഴി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ക്‌ളാസ് ടീച്ചർക്കായിരിക്കുമെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു " എന്ന സത്യപ്രസ്താവന എഴുതി ക്‌ളാസ് ടീച്ചർ , എച്ച്.എം  , മാനേജർ എന്നിവർ ഒപ്പിടേണ്ടതുമാണ്.
കൂടാതെ ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തിനുശേഷം ചേർന്നതും റീ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതുമായ കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ  പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടതും , ടി.സി വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളെ ക്‌ളാസ് ലിസ്റ്റിൽ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് .
7)അധിക തസ്‌തിക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജരുടെ അപേക്ഷ 
8)ഓരോ ക്‌ളാസ് ഡിവിഷന്റേയും പട്ടികയിൽ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ  എണ്ണം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് .
9)2017-18 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 20-6-2017 ലെ  എച്ച്(2 )/ 34017/2017/ഡി.പി.  നമ്പർ സർക്കുലറിന്റെ  കൈപ്പറ്റു രശീതി
       കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംമ്പുർണ്ണയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്  27-6-2017  വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ തസ്തിക നിർണ്ണയ പ്രൊപ്പോസലുകൾ 28-6-2017 നു വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .സമ്പുർണ്ണയിൽ  ഇ.ഐ.ഡി നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യം ഉടൻ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് . ആയത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം  സമ്പുർണ്ണയിൽ  നിന്നും പ്രിന്റെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .തസ്‌തിക നിർണ്ണയം 2017-18
2017-18 വർഷത്തെ തസ്‌തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ 20-6-2017 ലെ  എച്ച്(2 )/ 34017/2017/ഡി .പി .ഐ  നമ്പർ സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും  പ്രസ്തുത സർക്കുലർ ഡൗൺലോഡ്  ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശ്ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്‌ .
                  കൂടാതെ  "2017-18 വർഷത്തെ തസ്‌തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറുടെ 20-6-2017 ലെ  എച്ച്(2 )/ 34017/2017/ഡി .പി .ഐ  നമ്പർ സർക്കുലർ  കൈപ്പറ്റിയതായും പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  വായിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതായും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു "  എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കൈപ്പറ്റു രശീതി എ 4 ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി തസ്‌തിക നിർണ്ണയ പ്രൊപ്പോസലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


June 20, 2017

 അറിയിപ്പ് 

 ഭാരത് സ്കൗട്ട് &ഗൈഡിന്റെ  ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒരു യോഗം 23 -06 2017  വെള്ളിയാഴ്ച 2  മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ് . ബന്ധപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കുക .
വളരെ അടിയന്തിരം 

 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചട്ടുണ്ട് .  അർഹരായവർ അപേക്ഷയുടെ 2  കോപ്പി 30 -06 -2017  നു മുംബായി  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി  എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .പേജ് 1  പേജ് 2
വളരെ അടിയന്തിരം 
 എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും  നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ  ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ചും  രൂപീകരിച്ച സ്‌ക്വഡുകളുടെ  പ്രവർത്തനവും  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് 22  06 -2017  നു  മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

June 19, 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 

 പുതിയ  അധ്യയന വര്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു .
 യാത്ര ചെയ്യുന്ന  കുട്ടികളുടെ  പട്ടിക വാഹനത്തിലും സ്കൂളിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .
എല്ലാ വാഹനത്തിലും ആയമാർ  ഉണ്ടായിരിക്കണം 
ലിസ്റ്റിലുള്ള  കുട്ടികൾക്ക് ബാഗ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം 
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി  ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ നോഡൽ ഓഫീസർ ആയി .നിയമിക്കണം . തങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള  നോഡൽ ഓഫീസറുടെ പേരും  മൊബൈൽ നമ്പറും  നേരിട്ട്  റീജിയണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഓഫീസർ , കണ്ണൂർ  എന്ന വിലാസത്തിൽ  ഇന്നു  തന്നെ അയക്കേണ്ടതാണ് .
അറിയിപ്പ്
സബ്ജില്ലയിലെ യു.പി , ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കായികാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (20-6-2017) 2 മണിക്ക് എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നതാണ്‌.എല്ലാ കായികാദ്ധ്യാപകരും ക്യത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്‌.

പാഠപുസ്‌തക വിതരണം 
ഒന്നാം വോള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള സ്‌കൂളുകൾ  ആയത്  ഇന്ന് തന്നെ എ .ഇ .ഓ ഓഫിസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്‌